Ordensreglement for roklubben

 

Ordens- og anvendelses-reglement generelt§ 1


Ethvert aktivt medlem forventes at medvirke til, at der stedse er en rimelig orden i og omkring klubhuset, og alle er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid fastsætter for ordenens opretholdelse.
Alle aktive medlemmer forventes i rimeligt omfang at deltage i nødvendig ren- og vedligeholdelse af klubhus, omgivelser og materiel, alt efter bestyrelsen nærmere bestemmelse.


Roregler

§ 2

Rosæsonen er perioden fra standerhejsning til standerstrygning.

Udenfor rosæsonen kan roning kun ske med bestyrelsens tilladelse enten generelt eller konkret.
Tilladelse til roning udenfor rosæsonen meddeles ved opslag i bådhallen.

Det er en forudsætning for roning udenfor rosæsonen:

at roning kun sker i tidsrummet fra ½ time efter solopgang til ½ time før
solnedgang.
at roning kun sker når vejrforholdene er gode, dvs. med god sigtbarhed
og rolige vindforhold.
at roeren er frigivet til vinterroning.
at roeren er fyldt 15 år, og har forældres / værges tilladelse.
at der dokumenteres svømmefærdighed som for kajakroere (600 m).
at roning ikke sker længere end 200 m fra kysten, med undtagelse af, hvor
bundforholdene tilsiger eller muliggør større afstand, idet vanddybden dog
ikke må overstige 2/3 af mindste roers højde.
at roning i outriggede både sker under ledsagelse af enten følgebåd eller fra
land.
at alle roere bærer godkendt svømme- eller redningsvest eller våddragt.
at påklædningen i øvrigt er tilpasset forholdene.
at det kan pålægges roeren at bære våddragt ved roning i kajak.

I øvrigt gælder de til enhver tid af Dansk Forening for Rosport fastsatte regler for vinterroning.
§ 3

Bestyrelsen fører tilsyn med, at roningen foregår på forsvarlig vis, og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de instruktioner, som gives af bestyrelsen eller en repræsentant for denne. Medlemmerne er således forpligtet til at respektere begrænsninger i roområde eller et nedlagt forbud mod roning grundet vejrlig, den enkelte roers eller materiellets konkrete tilstand.§ 4

Klubbens daglige rofarvand fremgår af det som bilag til reglementet værende kortmateriale.
Det daglige rofarvand er opdelt i zoner, der nærmere beskrives således:

Zone 1: Grønsund, afgrænset mod vest af Sortsø Skanse, mod øst af
Grønsund Færgebro og mod nord af sejlrenden.

Zone 2: Grønsund, afgrænset mod vest af Farøbroen, mod øst af en linie fra
Falsters nordøstligste punkt (Fyret) til Hårbølle Havn og mod nord af
Bogødæmningen, idet Fanefjord udgør en del af roområdet.

Zone 3: Grønsund og farvandet imellem Bogø og Sjælland, nærmere
afgrænset således:
Mod vest af en linie umiddelbart vest for Farø fra Falster til Sjælland
parallelt med Farøbroerne.
Mod øst af Mønbroen (Dr. Alexandrine´s Bro) og Møn´s vestkyst til
Bogødæmningen.
I Grønsund afgrænset af en linie fra nordøstligste punkt på Falster
(Fyret) til Hårbølle Havn, idet Fanefjord udgør en del af roområdet.


§ 5

Bestyrelsen forestår uddannelsen af korttursstyrmænd og roinstruktører og tildeler medlemmerne styrmandsret efter et konkret skøn.
Korttursstyrmandsret til besejling af Zone 3 kan kun tildeles særligt sejlerfarne medlemmer, der har deltaget i langture.
Korttursstyrmandsret kan tildeles såvel konkret som generelt.

De af bestyrelsen udnævnte roinstruktører forestår undervisningen af nye medlemmer.Roregler for både

§ 6


Singlescullere må kun anvendes uden bestyrelsens tilsyn af medlemmer, der af bestyrelsen er tillagt særlig ret hertil. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for opnåelse af sådan brugsret.
Singlescullere må kun besejle zone 1 og 2, og afstanden til kysten må ikke overstige 300 m. Dog må Grønsund ikke krydses.§ 7


Outriggede både må kun anvendes efter bestyrelsens forudgående godkendelse i hvert enkelt tilfælde, eller såfremt samtlige deltagende roere generelt har opnået bestyrelsens tilladelse.
Der skal altid deltage et medlem med tillagt styrmandsret til Zone 2.
Roning må kun foretages i Zone 1 og 2 og afstanden til kysten må ikke overstige 300 m. Dog må Grønsund ikke krydses.§ 8


Inriggede både må kun benyttes af medlemmerne, når der deltager en person med tillagt relevant styrmandsret.
Der skal altid medbringes 1 stk. godkendt redningsvest pr. deltager, 1 øsekar samt 1 bådshage.
Fendere bør medbringes, såfremt der påregnes anløb af havne eller broer og anker, såfremt man midlertidigt går i land på kysten.
Klubstander/vimpel bør altid føres.
Flag må kun føres ved sejlads udenfor zone 1 og 2 samt ved særlige lejligheder.§ 9

Den, der er tillagt styrmandsret, har kommandoen over roholdet og skal sørge for, at turen indføres i rojournalen efter de herfor gældende regler. Styrmanden skal endvidere sørge for, at evt. opståede/konstaterede skader eller andre defekter på materiellet anmeldes overfor bestyrelsen.§ 10

Langture er ture udenfor dagligt rofarvand.
Langture kan kun foretages, når de forud er godkendt af en repræsentant for bestyrelsen og betinget af, at der deltager en person med langtursstyrmandsret.
Langtursstyrmandsret kan tillægges et medlem, der har gennemgået et korttursstyrmandskursus, er tillagt korttursstyrmandsret samt har bestået et langtursstyrmandskursus i henhold til Dansk Forening for Rosport´s regler.
For langture gælder de af Dansk Forening for Rosport generelt fastsatte regler, herunder regler om svømmefærdighed, afstand til kyst, bådtype m.v.
Roregler for kajakker


§ 11

Roområdet for kajakroere er begrænset, indtil bestyrelsen har frigivet medlemmet til roning i en af zonerne omfattet af dagligt rofarvand eller til langtursroning.
Det begrænsede kajakroområde afgrænses af Stubbekøbing Havn mod øst og mod vest af badebroen. Den vagthavende kan meddele tilladelse til kajakroning udenfor det begrænsede område.
Svømmevest skal bæres indtil roeren er frigivet og altid i tidsrummet fra
1. okt. til 1. maj.
Svømmevest skal i øvrigt altid medbringes.
Langture skal godkendes af en repræsentant for bestyrelsen.


Rojournal


§ 12

Den af bestyrelsen autoriserede rojournal skal føres ved enhver benyttelse af klubbens både og kajakker.
Journalen skal føres ved afsejling med angivelse af roerens/roholdets navne og evt. medlemsnummer, hvem der er styrmand, den anvendte båd, afgangstid samt i fald destination ikke kan angives, da sejlretning (øst-vest-Bøgø rundt el. lign.)
Ved hjemkomst indføres ankomsttidspunkt samt de roede kilometer.Aflevering af benyttet materiel


§ 13

Efter enhver benyttelse af både og kajakker skal disse behørigt rengøres.
Årer og åregange skal rengøres for årefedt, bådene evt. spules indvendigt for sand m.v. Materiellet skal altid aftørres, og der må ikke stå vand i bådene. Bundpropper i sidde- og agterrum udtages og lægges på styrmandspladsen. Luger til for- og agterrum lades åbne. Fortøjninger oprulles på dæk. Årer og pagajer hænges på plads. Rednings- og svømmeveste hænges til tørre.
Har teltudstyr været medbragt sikres, at dette er tørt forinden endelig sammenpakning finder sted.Gæsteroere


§ 14

Medlemmer af andre ro- og kajakklubber, herunder udenlandske, kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse få tilladelse til at benytte klubbens materiel og faciliteter. Det er en betingelse for anvendelsesretten, at de pågældende i nødvendigt omfang følger samme regler, som er gældende for klubbens medlemmer, og at klubbens egne medlemmer er tilgodeset med fornødent materiel m.v.


Distancemærker og pokaler


§ 15


Medlemmer, der i rosæsonen har roet 1.000 km, tildeles en sølvåre/sølvpagaj, medens medlemmer, der i rosæsonen har roet 1.500 km, tildeles en guldåre/guldpagaj.
Den første af hver slags finansieres af roklubben – efterfølgende kan man selv betale eller nøjes med et diplom.
Den mest roende i in- og outrigger, i singlesculler og i kajak i rosæsonen tildeles en pokal.
Pokaler uddeles kun, såfremt et medlem har roet mindst 50 km i pågældende bådtype.
Det mest roende medlem samlet tildeles vandrepokalen.
Den mest roende ungdomsroer samlet tildeles ligeledes en pokal, såfremt vedkommende ikke er mest roende medlem i klubben.
Andre pokaler kan indføres/afvikles efter bestyrelsens beslutning.


Ikrafttrædelse

§ 16

Nærværende vedtægt og reglement, der afløser oprindelig vedtægt og reglement af 28. nov. 1933, senest revideret d. 26. feb. 1975, træder i kraft samtidig med vedtagelsen.
Nærværende vedtægt og reglement er vedtaget på generalforsamlingen
den 1/3 2001.
Ordens - og Anvendelsesreglementets § 15 er ændret på generalforsamlingen d. 24. feb. 2005.


Stubbekøbing, den 9 / 3 2005.

Bestyrelsen for Stubbekøbing Roklub:

Villy Hansen, Dorthe Kristensen, Erling Allerup, Merete Stoltze Møller, Brian Jensen