Vedtægt for Stubbekøbing Ro- & Kajakklub

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Stubbekøbing Ro- & Kajakklub.


§ 2. Hjemsted

Klubben har hjemsted i Guldborgsund Kommune og er beliggende Vestergade 32c, 4850 Stubbekøbing. Klubbens postadresse er hos formanden.
Klubben er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund gennem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund og er forpligtet overfor disses love, bestemmelser og beslutninger - herunder sikkerhedsbestemmelser.

Formål m.v.

§ 3. Klubbens formål

Foreningens hovedformål er at skabe mulighed for medlemmernes udøvelse af ro- og kajaksport.
Foreningens formål er yderligere
at skabe og udvikle rammer for at dyrke rosport og aktiviteter til rosportens fremme, alt med udgangspunkt i et aktivt og godt socialt fællesskab.
at udbrede kendskabet til rosport.
at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 4

Foreningens bomærke og stander/vimpel består af tidligere Stubbekøbing Kommunes byvåben med bogstavet S på den ene side og bogstavet R på den anden side, alt i en mørk gul farve på mørkeblå bund.


Medlemmer og medlemsår

§ 5

Enhver, der kan godkendes af bestyrelsen, kan optages som medlem af foreningen.
Optagelse kan ske som enten aktivt medlem eller som passivt medlem.
Forinden optagelse som medlem kan ske, skal ansøgeren have modtaget et eksemplar af foreningens vedtægter og reglement samt have underskrevet en optagelsesbegæring, hvis indhold nærmere fastsættes af bestyrelsen.
De første 14 dage efter indmeldelsen betragtes som gensidig prøvetid.
I ganske særlige tilfælde kan et medlem tillægges kontingentfri æresmedlemsret.
Medlemsåret er perioden fra den 1. marts i året til den 28. februar eller 29. februar det efterfølgende år
Medlemmernes rettigheder og forpligtelser


§ 6

Aktivt medlemskab af foreningen giver adgang til benyttelse af foreningens faciliteter og det forventes, at man deltager i vedligeholdelse af foreningens klubhus, dets omgivelser og af klubbens materiel.
Det er alene tilladt foreningens aktive medlemmer med godkendt svømmefærdighed at benytte foreningens både og kajakker.
Benyttelse af foreningens faciliteter skal ske i henhold til gældende reglementer.
Passivt medlemskab giver alene adgangsret til foreningens arrangementer.
Intet medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage i nogen anmeldt konkurrence for en anden klub.


§ 7

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med dens formue.


§ 8

Foreningens virke finansieres delvist via kontingentbetaling fra medlemmerne.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet følger kalenderåret og forfalder den 1. april med sidste rettidige betalingsdag den 1. maj.
Ved indmeldelse betales efter prøvetidens udløb kontingent for indmeldelsesmåneden samt de resterende måneder i medlemsåret.
Betaling sker efter opkrævning.
Betaling skal ske efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.


§ 9

Medlemmer, der ikke senest sidste rettidige betalingsdag har betalt deres kontingent, har fortabt deres adgang til benyttelse af foreningens faciliteter, så længe kontingentrestancen består.
Bestyrelsen foranlediger straks skriftlig meddelelse udsendt til medlemmet med oplysning om, at fortsat manglende betaling af kontingentet inden en af bestyrelsen fastsat frist vil medføre medlemmets udelukkelse af foreningen. For udsendelse af denne meddelelse pålægges medlemmet et administrationsgebyr, der fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Et på grund af kontingentrestance udelukket medlem har ret til genoptagelse som medlem af foreningen mod betaling af skyldigt kontingent og administrationsgebyr samt mod forudbetaling af genindmeldelsesåret.§ 10

Udmeldelse af foreningen eller overflytning fra aktivt til passivt medlemskab sker til medlemsårets udløb ved henvendelse til foreningens kasserer senest den 28. eller 29. februar.
Undladelse af betaling af kontingent betragtes ikke som en udmeldelse, og udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.
Bestyrelsen kan med omgående virkning udelukke et medlem af foreningen, såfremt vedkommende groft har tilsidesat sine forpligtelser overfor foreningen – herunder ved gentagen eller særdeles grov overtrædelse af de gældende reglementer, ved letsindig eller hensynsløs adfærd har forårsaget skade på klubbens ejendele, eller har udvist en adfærd, der efter bestyrelsens skøn er krænkende overfor andre klubmedlemmer eller for foreningens anseelse/omdømme i rosportskredse eller i befolkningen i øvrigt.
Udelukkelse kan ske på bestemt eller ubestemt tid.
Et udelukket medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse forelagt for generalforsamlingen mod betaling af et af bestyrelsen nærmere fastsat gebyr til dækning af foreningens omkostninger ved indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, såfremt udelukkelsen ikke kan behandles på en ordinær generalforsamling. Såfremt generalforsamlingen kender udelukkelsen for uberettiget helt eller delvist, tilbagebetales gebyret.
Udelukkelse grundet kontingentrestance kan ikke kræves forelagt for en generalforsamling.
Et efter nærværende bestemmelse på ubestemt tid udelukket medlem kan kun genoptages i foreningen efter en generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsen kan foranledige meddelelse om medlemsudelukkelse tilstillet Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og kajak forbund med henblik på, at det udelukkede medlem forhindres i fremtidigt medlemskab af en idrætsklub under Dansk Idræts Forbund.Foreningens ledelse


§ 11


A. Generalforsamlingen.

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har adgangsret.
Alene aktive medlemmer, der har været medlemmer i 30 dage, har stemmeret. Hvert aktive medlem har én stemme.
Stemmeretten kan ikke udøves ved fuldmagt.

a.
Ordinær
generalforsamling skal afholdes hvert år inden den l. marts.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære general-forsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før general-forsamlingen.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 20 dages varsel via elektronisk post samt ved opslag i bådhallen. Hvor kontingent er reduceret som følge af familiemedlemskab modtages kun en indkaldelse.
Med indkaldelsen skal følge dagsorden, samt bestyrelsens og medlemmernes forslag til behandling.
Såfremt der efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamling men senest 10 dage forinden denne fremkommer forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen snarest muligt udsende de indkomne forslag til samtlige medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

Valg af dirigent.
Forelæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af bestyrelsens forslag.
Behandling af indkomne forslag.
Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontigent
Behandling af Ordens og anvendelsesreglement
Valg af formand.
Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleant for disse.
Valg af revisorer samt suppleant for disse.
Eventuelt.


b.
Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af behandlings-emne.
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når et i medfør af
§ 10 udelukket medlem fremsætter anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldt på foranledning af medlemmer skal afholdes snarest muligt og senest 60 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse sker med 14 dages varsel som for ordinær generalforsamling og under vedlæggelse af dagsorden og evt. redegørelse for forslag til behandling.


c.
Afstemning
sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem med stemmeret kræver skriftlig afstemning.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til ændring af foreningens vedtægt - med undtagelse af § 3 stk. 1 (hovedformål) og § 12 (opløsning) - kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Såfremt mindre end 2/3-dele af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, men vedtages forslaget med simpelt flertal af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling på hvilken forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
En sådan ny generalforsamling vil være at afholde inden 60 dage og indkaldes med 14 dages varsel.
Til ændring af vedtægtens § 3 stk. 1 og § 12 kræves dog, at mindst 9/10 af foreningens medlemmer er til stede og stemmer for forslaget.
Opnås det fornødne stemmetal ikke, kan ændringen gennemføres efter reglerne om vedtægtsændringer (2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget).d.
De på generalforsamlinger stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.B. Bestyrelsen.
Valgbar
til bestyrelsen er ethvert aktivt og myndigt medlem, der ikke er i kontingentrestance.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og forvalter foreningens midler.
Dispositioner, der medfører betydelige udgifter, salg af materiel og fast ejendom, låneoptagelse samt ind- og udmeldelse af foreninger, skal vedtages på en generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.
Der vælges tillige l suppleant.

Formanden vælges af generalforsamlingen.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Formanden kan ikke virke som næstformand eller kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden vælges for ét år ad gangen.
Andre medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at der hvert år afgår 2 medlemmer.
Suppleanten vælges for ét år.
Genvalg kan ske.


Bestyrelsen er Stubbekøbing Ro- & Kajakklubs daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af generalforsamlingsbeslutninger.
Bestyrelsen har ansvar for klubbens kommunikation til såvel eksterne instanser som til medlemmerne, herunder sikring af hertil hørende dokumentation.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udpege også ikke-bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af særlige opgaver under bestyrelsen ansvar.
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og sørger for udarbejdelse af årsregnskab, der skal forelægges for revisorerne senest 14 dage førend generalforsamlingen sammen med nødvendigt bilagsmateriale.


C. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden i fællesskab med yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen.

D. Regnskab og Revision.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
På generalforsamlingen vælges 2 af medlemmerne til revisorer.
Der vælges tillige 1 suppleant.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår et medlem.
Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Revision af regnskabet foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
Revisorerne skal have foretaget revisionen forinden 7 dage før den ordinære generalforsamling.
Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab fremlægges i klubhuset 7 dage før generalforsamlingen.
Et evt. overskud, der måtte fremkomme, kan ikke udbetales til medlemmerne.


Foreningens opløsning

§ 12

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves tilstedeværelse på generalforsamlingen af mindst 4/5-dele af de stemmeberettigede medlemmer og at mindst 2/3-dele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Såfremt generalforsamling til opløsning af foreningen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling alene med spørgsmålet om foreningens opløsning på dagsordenen. Den nye generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter den ikke beslutningsdygtige.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer og beslutning træffes med 2/3-deles flertal af de afgivne stemmer.
Vedtages forslag om opløsning af foreningen, vælger generalforsamlingen 2 medlemmer, der sammen med Kredsbestyrelsens formand forestår realisation af foreningens ejendele, evt. på en af generalforsamlingen nærmere bestemt måde. Måtte der ved realisationen af foreningens aktiver fremkomme et overskud efter indfrielse af foreningens gæld, anvendes dette efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for rosport på Lolland-Falster


Andre bestemmelser

§ 13

Der skal til enhver tid forefindes fremlagt et eksemplar af
• Roklubbens vedtægter og reglementer
• Dansk Forening for Rosport's langtursreglement
• Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser
fremlagt i roklubbens klubhus.
Aktive, roende medlemmer skal overfor bestyrelsen godtgøre svømmefærdighed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
For deltagelse i langtursroning skal dokumenteres svømmefærdigheder m.v. i overensstemmelse med de af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund til enhver tid fastsatte regler.

§ 14

Klubbens ordens- og anvendelsesreglement indeholder regler for, hvorledes foreningens både, kajakker og bygningsfaciliteter må anvendes.
Bestyrelsen er berettiget til at foretage forandringer i reglementet i det omfang at
1. en ændring kræves af Dansk Forening for Rosport og/eller Dansk Kano og Kajak Forbund.
2. erfaringstilegnede hændelser/risici berettiger hertil
Reglementet skal behandles på den ordinære generalforsamling og vedtages ved simpelt flertal.


§ 15

Bestyrelsen er berettiget til at indgå reklameaftaler.
Der kan dog kun sælges reklameplads på hus og omgivelser samt allerede bestående udstyr (både, kajakker, årer, veste m.v.) efter generalforsamlingens nærmere beslutning

Medlemmerne kan ikke forpligtes til at bære reklamer på tøjet eller i øvrigt.

Medlemmer, der deltager i konkurrencer eller andre sponsorerede arrangementer, kan dog pålægges at bære reklamer i forbindelse med konkurrencen/arrangementet.§16

Nærværende vedtægt der afløser oprindelig vedtægt af 28. nov. 1933, senest revideret 3. april 2017, træder i kraft samtidig med vedtagelsen.

Roklubbens ordens- og anvendelsesreglementet er separeret fra vedtægten og skal herefter underkastes fast behandling på den årlige generalforsamling.


Stubbekøbing den 24. juni 2021.

Bestyrelsen for Stubbekøbing Ro- & Kajakklub: